မိမိလူတို႔ကို မျပဳစု၊ ထိုမွ်မက၊ မိမိအိမ္သူ အိမ္သားတို႔ကို မျပဳစုေသာသူမည္သည္ကား၊ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ျငင္းပယ္၏။
LIVE:    Burmese SERVICE ZOMI SERVICE GOODMORNING ZOMI EVENT SPECIAL

Next Sunday

February 1st - Services

2:00pm - Burmese Service
Speaker: Pastor Kham Khai
 
6:00pm - Zomi (Chin) Service
Speaker: Rev. Tuang Khan Kap

Contact Info

MCC Tulsa Office
1660 E 71st St.,Suite # 2-L
Tulsa, OK 74136
Phone: (918)712-4253
mcctulsa@gmail.com

School/Training

Southeast Asia Bible College (SEABC)
Victory Burmese Bible Institute (VBBI)
Leadership Training
 
 

Mobile Version

MCC Tulsa